Lesson 6: Comparison in Vietnamese

This lesson will help you to make comparison in Vietnamese. Unlike In English, regardless the length of the adjectives/adverbs used, their forms are always kept unchanged and comparative words are pre or post added when making comparison.

1. Equality/So sánh bằng

Structure:

(+) S + V + adj/adv + như/bằng+ N/pronoun
(-) S + V + không + adj/adv + như/bằng + N/Pronoun
(?) S + có + V + adj/adv + như/bằng + N/Pronoun + không?

Example:

+ Cô ấy nói nhiều như tôi.

She is as talkative as I/me

+Dân số Hồ Chí Minh không đông bằng Băng Cốc.

Population of Ho Chi Minh city isn’t as much as that of Bangkok.

+Lợn chạy không nhanh bằng ngựa.

Pig does not run as fast as horse.

+ Đứa bé này có cao bằng đứa kia không?

Is this boy as tall as that one?

2.  Comparative/So sánh hơn

Structure:

S + V + adj/adv + hơn + N/pronoun

Example:

+ She is taller than I/me
Cô ấy cao hơn tôi

+ This boy is more intelligent than that
Đứa bé này thông minh hơn đứa bé kia.

+ My mum cooks much better than me
Mẹ tôi nấu ăn ngon hơn tôi rất nhiều.

3. Superlative/So sánh nhất

Structure:

S + V + adj/adv + nhất + N/pronoun

Example:

+ Cô ấy là người cao nhất ở làng.

She is the tallest girl in the village.

+ Cậu ấy là đứa con trai nam tính nhất lớp.

He is the most manly boy in the class.

+ He fullfilled the task most quickly

Bác ấy hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

5. Double comparison(So sánh kép)

Structure:

S + V + càng ngày càng + adj/adv

Example:

+ The weather gets colder and colder.
Thời tiết càng ngày càng lạnh.

+ His daughter becomes more and more intelligent.
Con gái anh ấy càng ngày càng trở nên thông minh.

Exercise 1: Choose the correct answer

1.
Tháp Mười đẹp…bông sen
Việt Nam đẹp…có tên bác Hồ

A. Nhất…nhất    B. Nhất…hơn   C. Hơn…hơn   D. Bằng…bằng

2.
Không có gì quý…độc lập, tự do và hạnh phúc.

A. Bằng   B. Nhất   C. Càng ngày càng    D. Hơn

3.
Trong đầm gì đẹp…sen
Lá chen bông trắng lại xem nhị vàng.

A. Hơn   B. Càng ngày càng  C. Bằng   D. Nhất

4.
Chị ấy…xinh đẹp

A. Như   B. Càng ngày càng   C. Nhất   D. Hơn

5.
Mùa hè nóng…mùa đông

A. Như   B. Càng ngày càng   C. Nhất   D. Hơn

Exercise 2: Rearrange the following sentences:

1. Càng ngày càng / to / mưa.

2. Thành phố/lớn/Hồ Chí Minh/Hà Nội/ lớn

3. Nghệ An/lớn nhất/là/Việt Nam/tỉnh

 

Key:

Exercise 1:

1. A  2. D  3. C  . 4. B . 5. D

Exercise 2:

1. Mưa cang ngày càng to.

2. Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn Hà Nội

3. Nghệ An là tỉnh lớn nhất Việt Nam

 

This entry was posted in Learn Vietnamese, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>